Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Behangersbedrijf AmsterdamBehang, gevestigd te ijmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 64510271.
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
- Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht, zoals het verwijderen, egaliseren, repareren, behangen en sauzen van wanden.
- Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
- Ondergrond: de wand waarop het behang wordt aangebracht.
- Behang: het materiaal dat op de ondergrond wordt aangebracht, zoals papier-, vinyl-, glasvezel- of fotobehang.


Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 2.2 Op deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland (AVG 2013), zoals vastgesteld door de branchevereniging Betere Schilder2. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de AVG 2013, prevaleren deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 - Offertes
3.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
3.2 Een offerte verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen.
3.3 Een offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie over de ondergrond, de gewenste behangsoort en kleur, de afmetingen, de staat en het type van de wanden, de deadline en het budget. Indien deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, heeft opdrachtnemer het recht om de offerte te wijzigen of te annuleren.


Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

- een geschikte en veilige werkplek; - voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van materialen en afval;
- elektriciteit, water, verwarming en verlichting;
- een lege en toegankelijke ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
4.4 Indien opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of extra kosten in rekening te brengen.


Artikel 5 - Kwaliteit van de ondergrond 5.1 Opdrachtnemer is verplicht om voor aanvang van de werkzaamheden de ondergrond te controleren op gebreken die de hechting of het uiterlijk van het behang nadelig kunnen beïnvloeden, zoals vocht, schimmel, scheuren of oneffenheden. 5.2 Indien de ondergrond gebreken vertoont, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een voorstel doen voor het verbeteren van de ondergrond. De kosten hiervan komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Indien opdrachtgever niet instemt met het voorstel of de kosten, heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden of de garantie op het behang te beperken of uit te sluiten.


Artikel 6 - Keuze van het behang
6.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van het soort en de kleur van het behang. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover zo goed mogelijk adviseren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste of ongewenste keuze.
6.2 Opdrachtnemer zal het behang leveren volgens de specificaties die in de offerte zijn vermeld. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het geleverde behang exact overeenkomt met een getoonde staal, monster of afbeelding. Kleine afwijkingen in kleur, structuur of dessin geven opdrachtgever geen recht op reclamatie, ontbinding of schadevergoeding.
6.3 Opdrachtnemer zal het behang voor gebruik controleren op beschadigingen of gebreken. Indien het behang beschadigd of gebrekkig blijkt te zijn, zal opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk vervangen. Indien dit niet mogelijk is, heeft opdrachtgever recht op een evenredige vermindering van de prijs.Artikel 7 - Oplevering
7.1 De oplevering van de werkzaamheden vindt plaats nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en opdrachtgever deze heeft geaccepteerd.
7.2 Opdrachtgever dient de werkzaamheden binnen 8 dagen na oplevering te controleren en eventuele gebreken schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Indien opdrachtgever dit nalaat, wordt hij geacht de werkzaamheden te hebben goedgekeurd.

7.3 Indien er sprake is van gebreken die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen, zal opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de gebreken zodanig zijn dat zij de waarde of het gebruik van het behang aanzienlijk verminderen.
Artikel 8 - Nazorg
8.1 Opdrachtnemer verleent een garantie van 12 maanden op het door hem geleverde behang en de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
8.2 De garantie houdt in dat opdrachtnemer eventuele gebreken die binnen de garantietermijn aan het licht komen kosteloos zal herstellen, mits deze gebreken niet zijn veroorzaakt door:
- normale slijtage;
- onjuist of onzorgvuldig gebruik of onderhoud;
- veranderingen in temperatuur, vochtigheid of lichtinval;
- invloeden van buitenaf, zoals brand, water, storm of vandalisme;
- werkzaamheden die door derden zijn verricht zonder toestemming van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtgever dient een beroep op de garantie zo spoedig mogelijk na constatering van het gebrek schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien

opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie.
8.4 De garantie strekt zich niet verder uit dan de garantie die wordt geboden door de fabrikant van het gebruikte behangmateriaal.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-10-2015 en zijn van kracht vanaf 01-10-2015. Behangersbedrijf AmsterdamBehang behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een redelijke termijn voor opdrachtgever om kennis te nemen van de gewijzigde voorwaarden.
Behangersbedrijf AmsterdamBehang